Law of Georgia on Public Safety (No. 2608-IIS of 2018), Georgia, 2018