Bản nháp Hướng dẫn để tuyên truyền trong nước và điều chỉnh Hoạt động cứu trợ quốc tế và trợ giúp phục hồi ban đầu